ออมสิน เปิดกู้ผ่านแอป MyMo วงเงิน 100,000 บาท ไม่ต้องจ่าย 6 เดือน

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน เป็นโครงการเป็นโครงการสินเชื่อตามนโยบายภาครัฐ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ช่วยเสริมสภาพคล่องกิจการร้านอาหาร เครื่องดื่ม เปิดให้มีการลงทะเบียนแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สินเชื่ออิ่มใจ เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอป MyMo เท่านั้น ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 สำหรับผู้ใช้งาน iOS

รายละเอียดสินเชื่ออิ่มใจ

วงเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แยกตามรูปแบบของร้านค้า ดังนี้

1. ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน

2. ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่มีรูปแบบเป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์

  • กรณีภาพถ่ายผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการภาพชัดเจน ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้าน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ตามวงเงินที่ต้องการกู้

อัตราดอกเบี้ย

  • คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี Effective Rate อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัดชำระ ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ Effective Rate

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

  • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

ระยะเวลาการชำระเงินคืน

  • สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด รวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว

หลักประกันการขอเงินกู้

  • ไม่มีหลักประกัน

วงเงินรวมโครงการ

  • 2,000 ล้านบาท

รายละเอียดและคุณสมบัติ

1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้าง ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถว หรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร บูธ ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านหาบเร่ แผงลอย รถเข็น

2. มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่าย ที่มีผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
4. มีถิ่นที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ ที่แน่นอน
5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
7. มีบัญชีเงินฝากออมสิน

ช่องทางการให้บริการ

  • ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสิน
  • ลูกค้าที่ผ่านการคัดกรองตามที่ธนาคารกาหนด ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo